TỪ VỰNG VỀ CƠ THỂ!

face /feɪs/ – khuôn mặt

back /bæk/ – lưng

mouth /maʊθ/ – miệng

chest /tʃest/ – ngực

chin /tʃɪn/ – cằm

waist/weɪst/ – thắt lưng/ eo

neck /nek/ – cổ

abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng

shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai

TỪ VỰNG VỀ CƠ THỂ!

buttocks /’bʌtək/ – mông

arm /ɑːm/ – cánh tay

hip /hɪp/ – hông

upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên

leg /leg/ – phần chân

elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay

thigh /θaɪ/ – bắp đùi

forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay

knee /niː/ – đầu gối

armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách

calf /kɑːf/ – bắp chân

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *