Ten Rules for Success – Mười quy tắc để thành công

 1. Know what is really important to you.
  Biết điều gì thật sự quan trọng đối với bạn.
 2. Like, love and forgive yourself.
  Thích, yêu và tha thứ cho chính mình.
 3. Visualize your goals and dreams.
  Hình dung các mục tiêu và ước mơ của bạn.
 4. Stop worrying about obstacles and become alert to opportunities.
  Ngưng lo lắng về các chướng ngại và cảnh giác về các cơ hội.
 5. Look and behave like a person the person you want to be.
  Xem và xử sự như người mà bạn muốn trở thành.
  team work for success
 6. Read and use body language and eye contact.
  Đọc và dùng ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp thị giác.
 7. Don’t be part of the problem, be part of the solution.
  Đừng là một phần của vấn đề, mà hãy là một phần của giải pháp.
 8. Be polite, but ask for what you want.
  Hãy lịch sự, nhưng yêu cầu điều bạn muốn.
 9. Keep yourself organized, efficient and up-to-date.
  Giữ cho chính mình có tổ chức, hiệu quả và cập nhật.
 10. Don’t argue – you can’t win an argument.
  Đừng tranh cãi – bạn không thể nào thắng một cuộc tranh cãi.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *