SỬ DỤNG ATM BĂNG TIẾNG ANH

Insert your card: Đưa thẻ vào


Enter your PIN: Nhập mã PIN


Incorrect PIN: Mã PIN sai


Enter: Nhập


Correct: Đúng


Cancel: Hủy


Withdraw cash: Rút tiền


Other amount: Số tiền khác


SỬ DỤNG ATM BĂNG TIẾNG ANH

Please wait: Vui lòng đợi


Your cash is being counted: Đang đếm tiền của bạn


Insufficient funds: Không đủ tiền


Balance: Số dư


On screen: Trên màn hình


Printed: Đã in xong


Another service?: Dịch vụ khác?


Would you like a receipt?: Bạn có muốn lấy giấy biên nhận không?


Remove card: Rút thẻ ra

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *