Những Cụm Từ Thông Dụng Hàng Ngày Phải Biết

• come in!: mời vào!

please sit down: xin mời ngồi!

• could I have your attention, please?: xin quý vị vui lòng chú ý lắng nghe!

• let’s go!: đi nào!

• hurry up!: nhanh lên nào!

• get a move on!: nhanh lên nào!

• calm down: bình tĩnh nào

• steady on!: chậm lại nào!

• hang on a second: chờ một lát

• hang on a minute: chờ một lát

• one moment, please: xin chờ một lát

• just a minute: chỉ một lát thôi

• take your time: cứ từ từ thôi

 Những Cụm Từ Thông Dụng Hàng Ngày Phải Biết

• please be quiet: xin hãy trật tự

• shut up!: im đi!

• stop it!: dừng lại đi!

• don’t worry: đừng lo

• don’t forget: đừng quên nhé

• help yourself: cứ tự nhiên

• go ahead: cứ tự nhiên

• let me know!: hãy cho mình biết!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *