NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH KHI BẠN ĐANG “NÓNG”

– Who do you think you’re talking to? Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai?
– What a stupid idiot! Đúng là đồ ngốc!
– That’s terrible. Gay go thật.
– Mind your own business! Lo chuyện của mày trước đi!
– I detest you! Tao câm hận mày!
– Can’t you do anything right? Mày không làm được ra trò gì sao?
– Knucklehead. Đồ đần độn.
– Damn it! ~ Shit! Chết tiệt!
NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH KHI BẠN ĐANG "NÓNG"

– Who the hell are you? Mày là thằng nào vậy?
– Asshole!- Đồ khốn!
– Shut up! Câm miệng!
– Get lost. Cút đi.
– You’re crazy! Mày điên rồi!
– Who do you think you are? Mày tưởng mày là ai?
– I don’t want to see your face! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!
– Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao.
– Don’t bother me. Đừng quấy rầy tao
– You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi.
– You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật.
– It’s none of your business. Liên quan gì đến mày.
– Do you know what time it is? Mày có biết mày giờ rối không?
– Who says? Ai nói thế?
– Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế.
– Drop dead. Chết đi.
– That’s your problem. Đó là chuyện của mày.
– I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe.
– Get off my back. Đừng lôi thôi nữa.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *