MỘT SỐ CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HÀNG NGÀY

Add fuel to the fire. Thêm dầu vào lửa

To eat well and can dress beautyfully. Ăn trắng mặc trơn

Don’t mention it! = You’re welcome = That’s allright! = Not atall: Không có chi

Just kidding. Chỉ đùa thôi

No, not a bit. Không chẳng có gì

Nothing particular! Không có gì đặc biệt cả

MỘT SỐ CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HÀNG NGÀY

After you. Bạn trước đi

Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anhkhông?

The same as usual! Giống như mọi khi

Almost! Gần xong rồi

You’ll have to step on it.Bạn phải đi ngay

 I’m in a hurry. Tôi đang bận

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *