GIỚI TỪ – CÁC CỤM TỪ THÚ VỊ VỚI “AT”

• At times: thỉnh thoảng
• At hand: có thể với tới
• At heart: tận đáy lòng
• At once: ngay lập tức
• At length: chi tiết

• At a profit: có lợi
• At a moment’s notice: trong thời gian ngắn
• At present: bây giờ
• At all cost: bằng mọi giá
• At war: thời chiến

• At a pinch: vào lúc bức thiết
• At ease: nhàn hạ
• At rest: thoải mái
• at any rate: bất kì giá nào
• at disadvantage: gặp bất lợi

GIỚI TỪ - CÁC CỤM TỪ THÚ VỊ VỚI "AT"

• at fault: sai lầm
• at present: hiẹn tại, bây giờ
• at risk: đang gặp nguy hiểm
• at first sight: ngay từ cái nhìn đầu tiên
• at first: đầu tiên

• at a glance: liếc nhìn
• at last: cuối cùng
• at the end of: đoạn cuối
• at least: tối thiểu
• at a loss: thua lỗ

• at a profit: có lãi
• at sea: ở ngoài biển

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *