PHÁT ÂM Archive

TỪ VỰNG VỀ CƠ THỂ!

TỪ VỰNG VỀ CƠ THỂ!

face /feɪs/ – khuôn mặt back /bæk/ – lưng mouth /maʊθ/ – miệng chest /tʃest/ – ngực chin /tʃɪn/ – cằm waist/weɪst/ – thắt lưng/ eo neck /nek/ – cổ abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai buttocks /’bʌtək/ – mông …