CÁCH CHỈ ĐƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH

Giving directions – Chỉ đường

 

It’s this way – chỗ đó ở phía này


It’s that way – chỗ đó ở phía kia

 

You’re going the wrong way – bạn đang đi sai đường rồi


You’re going in the wrong direction – bạn đang đi sai hướng rồi

 

Take this road – đi đường này

CÁCH CHỈ ĐƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH
Go down there – đi xuống phía đó

 

Take the first on the left – rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên


Take the second on the right – rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai


Turn right at the crossroads – đến ngã tư thì rẽ phải

 

Continue straight ahead for about a mile – tiếp tục đi thẳng khoảng 1 dặm nữa (1 dặm xấp xỉ bằng 1,6km)

 

Continue past the fire station – tiếp tục đi qua trạm cứu hỏa

 

You’ll pass a supermarket on your left – bạn sẽ đi qua một siêu thị bên tay trái

 

Keep going for another hundred yards /two hundred metres/ half mile /kilometre … – tiếp tục đi tiếp thêm 100 thước / 200m / nửa dặm/ 1km … nữa

 

It’ll be on your left/ on your right / straight ahead of you/ … – chỗ đó ở bên tay trái / bên tay phải / ngay trước mặt / …

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *