Biểu lộ cảm xúc !

  1. Tỏ vẻ vui

– Thank God: Cám ơn trời đất
– How luck: May mắn thay
– Oh, that’s great: ồ, cừ thật.
– Nothing could make me happier: Vui quá
– I have nothing more to desire: Tôi vừa ý hết chỗ nói

 

  1. Tỏ vẻ giận

– Gosh (Dawn it/Dash it): Đáng chết
– Dawn you: Đồ tồi
– The devil take you: Tên chết tiệt
– What a bore: Đáng ghét
– Scram: Cút
– Shut up: Câm miệng

 Biểu lộ cảm xúc !

  1. Tỏ vẻ buồn

– Alas: Chao ôi
– Oh, my dear: Ôi, trời ơi
– Ah, poor fellow: chao ôi, thật tội nghiệp
– what a sad thing it is: Đáng thương thật
– What a pity: Đáng tiếc thật

 

  1. Tỏ vẻ mừng

– Well – done: Làm tốt lém
– Exellent: Tuyệt quá
– Capital: Tuyệt diệu
– We are proud of you: chúng tôi tự hào về bạn
– We are happy in deed: Thật vui mừng

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *