20 Kiểu khóc bằng tiếng Anh

1. Bawl: khóc om sòm

2. Bleat: khóc rên rỉ, khóc nhè

3. Blub: khóc sưng cả mắt.

4. Blubber: khóc thổn thức

5. Caterwaul: khóc than

6. Groan: khóc rên rỉ

7. Howl: khóc gào lên

8. Keen: khóc tang

9. Lament: khóc ai oán

10. Mewl: khóc thút thít

20 Kiểu khóc bằng tiếng Anh

11. Moan: rền rĩ

12. Pule: khóc nheo nhéo

13. Snivel: khóc sụt sùi (vì tủi thân)

14. Sob: khóc nức nở

15. Squall: khóc ầm ĩ

16. Wail: khóc gào lên

17. Weep: khóc lóc

18. Whimper: khóc thút thít

19. Whine: khóc than, khóc nhè

20. Yowl: khóc gào lên

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *